İthalat İşlemleri

                                     

  • Gözetim Belgesi : Bir malın ithalatının yerli üreticilere zarar verecek veya zarar tehdidi yaratacak miktar/veya şartlarda artması halinde,  ithalatın ,Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca düzenlenecek “Gözetim Belgesi” ile  izlenmesine yönelik bir uygulamadır. Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.
  • Kota :  Miktar Kısıtlaması Belgesidir. Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.
  • Kullanılmış Makine İthal İzni : İmalatçı firmalar yurt dışından ithal edecekleri makina ve teçhizatlarına ilişkin izin belgesi almak zorundadırlar.Her makine için izin verilmemekte olup, ürününüz hakkında lütfen bizimle irtibata geçiniz. Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.
  • Nihai Kullanım Sertifikası : Mevzuata  göre, denetime tabi mal ve fikrî ürünlerin ihracatında satıcının onayı  alınmadan üçüncü kişilere veya ülkelere verilmeyeceğinin alıcı  tarafından taahhüt edildiğini gösteren, ürünle ilgili resmî kurum   tarafından onaylanan belgedir. Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.
  • İthal Şahadetnamesi : İhracata  konu olan malların üretim yerini gösteren belgedir. İhracatçı veya onun  temsilcisi tarafından, bağlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odasından  boş formu alınarak doldurulduktan sonra yine bu oda tarafından  onaylanması gerekmektedir. Bazı ülkeler, menşe şahadetnamelerinin, kendi  mahalli konsoloslukları tarafından tasdik edilmesini isteyebilmektedir. Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.
  • İthal Lisansı İşlemleri : İthali yerli üretici açısından haksız rekabete yol açan bazı malların ithalinin kısıtlanması ile ilgili belgedir. Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.
  • Dahilde İşleme İzin Belgesi : İhraç  ürünleri üretmek için gerekli olan ve ithal edilen, ithali gümrük  vergisine tabi ara mallara ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren  Dahilde İşleme Rejiminden yararlanmak üzere kullanılan belgedir. Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.
  • Hariçte İşleme İzin Belgesi : Serbest  dolaşımdaki eşyanın, işlenmek veya yenilenmek üzere, Türkiye Gümrük  Bölgesi dışına veya serbest bölgelere geçici olarak ihraç edilmesi ve  işlem görmüş ürünün tam veya kısmi muafiyetten yararlanarak serbest  dolaşıma girmesi imkânı sağlayan belgedir. Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.
  • Tarife Kontenjanı : Tarife Kontenjanı ülkeler arası anlaşmalara bağlı olarak ülke ve ürünler bazında uygulanmaktadır. Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.